ANTALYA ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ “Vermicompost”

Organik atıklarla beslenmiş kırmızı Kaliforniya solucanının dışkısından elde edilen oldukça verimli bir gübre çeşididir. Bu sayede güvenli, doğal ve ekolojik ürünler elde edilmesini sağlar.Toprağı organik madde bakımında zenginleştirip canlandırır, toprağın fiziksel yapısını güçlendirir ve bitkinin besin değerinin artmasını sağlayarak rengini ve lezzetini olumlu yönde değiştirir.Sürekli olarak katı Solucan gübresi kullanılan alanlarda sürdürülebilir tarımın devamlılığı sağlanır, toprağın verimliliği artırılır, mahsul verimini hızlandırılır ve yaklaşık %40’a kadar ürün artışı sağlanır.Topraktaki suyu tutabilme özelliğiyle yaklaşık %30 su tasarrufu sağlar ve bu sayede erozyon riskini büyük ölçüde azaltır.Katı solucan gübresi bitkinin daha çok besin emmesini ve tutmasını sağladığı gibi arazinin de su kapasitesini yüksek seviyelerde tutar. Aynı zamanda hava şartları ve nem oranındaki değişiklikleri minimuma indirger.Seralardaki metan ve nitrik oksit gibi zararlı gazların emisyonunu en aza indirger.

Organik Tarım Nedir?

Organik tarım, hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğadaki dengeyi yeniden kurmaya yönelik, toprağın verimliliğinde devamlılık sağlayan biyolojik mücadele ile hastalık ve zararlıları kontrol altına alarak, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içeren, sentetik kimyasal gübre ve ilaçların kullanımını yasaklayan, organik ve yeşil gübreleme, ekim nöbeti ve toprak muhafazasını tavsiye eden, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrol altında olan ve  elde edilen ürünün sertifika ile belgelendiği bir üretim şeklidir.Organik tarım ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmayı ve  tüketiciye sağlıklı gıda arzını hedefleyen, çevre ve insan dostu üretim sistemlerini içermektedir.

Organik Tarımın Amacı ?

Çevrenin, doğal kaynakların korunması ve bozulan ekolojik dengenin yeniden tesisi, sürdürülebilir tarım, toprağın yaşatılması, flora ve faunanın korunması, biyolojik çeşitliliğin devamı ve kimyasal kirlilik ile zehirli kalıntının sonlandırılması temel amacı oluşturmaktadır.Her türlü sentetik, kimyasal ilaçlar ve gübrelerin kullanımının yasaklanması yanında organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın” muhafazası, bitkinin direncini artırma, parazit ve predatörlerden yararlanmayı tavsiye eden bütün bu üretim tarzında üretimde miktar artışı değil ürünün kalitesinin yükseltilmesini amaçlanmaktadır. Günümüzde sadece organik tarımla toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumak mümkün olmaktadır.

Organik Tarım Neden Gereklidir?

Tarım yapılan birçok arazide sentetik kimyasal girdilerin (sentetik mineral gübreler ve sentetik kimyasal tarım ilaçları v.b) kontrolsüzce ve aşırı kullanımı sonucunda oluşan kirlilik, doğal dengenin bozulmasına neden olmuştur.Toprağın erozyona uğraması sonucu toprak kayıpları artmış, toprakta organik madde ve humus yokluğu ve toprak profilindeki A horizonunun kaybı nedeniyle toprak mikroorganizmalarının yok olmasına zemin hazırlanmıştır.Modern, entansif tarım aşağıda belirtilen sorunlara sebep olurlar: 
Sürekli monokültür tarım yapılması, münavebe sisteminin uygulanmaması sonucu ürünlere zarar veren hastalık ve zararlıların çoğalmasına neden olunmuştur.Kimyasal ilaçların kullanılması bazı faydalı böcek türlerinin yok olmasına sebep olmuş ve biyolojik mücadele ortamı tahrip edilmiştir.